หน้าแรก
 สืบค้น
 รายชื่อผู้ประสานงาน
 เอกสาร
 แจ้งสำนักคอมพิวเตอร์
 คู่มือผู้ใช้งาน
 
User:
Pass:
    
   

 
 
 
 
 
 
 
แจ้งสำนักคอมพิวเตอร์

   ยังไม่้มารับ   รับมาแล้ว (ยังไม่ได้ซ่อม)    ซ่อมเรียบร้อยแล้ว    ซ่อมไม่ได้

ผู้แจ้ง / Serial วันที่แจ้ง ประเภท อาการ สถานะ ผลการซ่อม  
นายศรัณย์วิช บุษบา
JT1XC2S
20 มิย. 2560
15:17:25 น.
Case mouse เสีย     
นายศรัณย์วิช บุษบา
9HVWC2S
20 มิย. 2560
15:16:42 น.
Case mouse เสีย     
นายศรัณย์วิช บุษบา
131XC2S
20 มิย. 2560
15:16:03 น.
Case mouse เสีย     
นายศรัณย์วิช บุษบา
HJRWC2S
20 มิย. 2560
15:15:27 น.
Case mouse เสีย     
นายศรัณย์วิช บุษบา
421XC2S
20 มิย. 2560
15:14:48 น.
Case mouse เสีย     
นายศรัณย์วิช บุษบา
FGVWC2S
20 มิย. 2560
15:14:13 น.
Case mouse เสีย     
นายศรัณย์วิช บุษบา
CFVWC2S
20 มิย. 2560
15:13:25 น.
Case mouse เสีย     
นายศรัณย์วิช บุษบา
25XWC2S
20 มิย. 2560
15:12:15 น.
Case mouse เสีย     
น.ส.พรทิพย์ แสงกระจาย
36SNRR1
8 มีค. 2560
13:40:24 น.
Notebook  -ลงระบบปฏิบัติการใหม่
ลงระบบปฏิบัติการใหม่ 
   
น.ส.อาศยา โชติพานิช
GQHSC2S
19 ก.ย. 2559
09:28:16 น.
Case เปิดเครื่องไม่ติด     
น.ส.เกศนี ตังคะมณี
3QHSC2S
18 ม.ค. 2559
11:08:43 น.
Case up เครื่องใหม่ แต่ ไม่สามารถเข้าอินเตอร์เน็ตได้ โดยใช้รหัสเดิม     
นายสุพงค์ แซ่อิ้ว
UDVHPST083D00130961774
13 ม.ค. 2559
09:27:13 น.
Case  -ลงระบบปฏิบัติการใหม่
 
   
น.ส.วารุณี ทิพโอสถ
7RHSC2S
23 ธ.ค. 2558
09:24:51 น.
Case ข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในเครื่องผิดเพี้ยน ไปจากเดิม เช่นชื่อ File ทีจัดเก็บเป็นชื่อ ภาษาไทย แต่ภาษากลับเพี้ยนไปทั้งหมด     
น.ส.สาวิตรี รอดคง
4QHSC2S
13 พ.ย. 2558
09:55:57 น.
Case  -เปิดเครื่องประมาณ 5 นาที แล้วเคริ่องดับเอง
 
   
นายสุริยา อภิวันทนากร
DPRWC2S
29 ก.ย. 2558
08:56:27 น.
Case Alert Air temp./Alert CPU 0/Alert Hard drive /Alert keyboard เปิดเครื่องไม่ได้     
นายสุริยา อภิวันทนากร
6YZWC2S
3 ก.ย. 2558
09:37:22 น.
Case เมาส์เสีย     
น.ส.ฤทัยรัตน์ ทิพย์นรากุล
5JTWC2S
26 ส.ค. 2558
09:26:47 น.
Case  -ลงระบบปฏิบัติการใหม่
 
   
นายสุริยา อภิวันทนากร
HXZWC2S
3 มิย. 2558
09:54:07 น.
Case เมาส์มีปัญหา     
นายภาณุพงศ์ แก้วเกื้อ
95SNRR1
2 มิย. 2558
09:15:44 น.
Notebook แบทเตอรี่เสีย     
น.ส.พรทิพย์ แสงกระจาย
CKZWC2S
21 พ.ค. 2558
13:26:30 น.
Case เครื่องไลท์แผ่นไม่ได้     
นางสุมาลี จันทร์ผลึก
C7SNRR1
7 เมย. 2558
15:38:13 น.
Notebook  -อาการ บูตเครื่องขึ้นมาแล้ว ทุกอย่างไม่ทำงานและเงียบสนิท
บางครั้งเปิดเครื่องไม่ได้เลย 
   
 
กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์
มีปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ ราเชนทร์ ชูเสือหึง เบอร์โทรภายใน 4304