หน้าแรก
 คู่มือผู้ใช้งาน
 
User:
Pass:
    
    
 
 
 
 
 
 
     ข่าวประชาสัมพันธ์
  การปิดปรับปรุงหอประชุมปาริชาต เพื่อซ่อมแซมในระหว่างวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เพื่อเตรียมความพร้อมงานประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยสัญจร ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา  
  กรุณารักษาเวลาในการใช้ห้องประชุม เพื่อไม่ให้กระทบกับการประชุมถัดไป  
  ผู้จองประชุมทางไกล ต้องตรวจสอบระบบทางไกลของห้องที่จอง ต้องเป็นระบบทางไกลเดียวกัน ซึ่งระบบประชุมทางไกลตึก 7 เป็นแบบ Codec Hardware จะไม่สามารถใช้ร่วมกับระบบใหม่แบบ e-Conference ด้วย Software ที่สำนักคอมฯ พัฒนาได้  
  แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจอง แก้ไขได้หมด โดยเข้าไปที่เมนู "แก้ไข/ยกเลิก" ไม่ต้องยกเลิกแล้วจองใหม่ ซึ่งบ่อยครั้งมีการขอแทรกงานประชุมโดยหน่วยงานอื่นในช่วงเวลาที่ถูกจองไว้แล้ว  
  เรียนบุคลากรที่จองเข้ามาใช้งานห้องประชุม SC216  

ข้อมูลห้องประชุม
       ห้องประชุม SC216 ความจุ 30 ที่นั่ง (มีระบบ TELE CONFERENCE)
เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา คุณฉัตรชัย สุนทะโก โทรภายใน 4663 มือถือ 086-9617011
- ชุดประชุม Tele Conference - PROJECTOR 2700 Lumens - จอรับภาพโปรเจ็กเตอร์ 120 นิ้ว
- PC COMPUTER (Internet) - VISUAL - ชุดไมค์ประชุม 20 ตัว
- DVD/VCD/VDO/TAPE PLAYER - TAPE / E-File SoundRecord จอรับภาพโทรทัศน์ 29 และ32 นิ้ว
- ชุดเครื่องเสียง 1 ชุด
       ห้องประชุมทองหลาง 1 ขนาด 50 ที่นั่ง (มีระบบ TELE CONFERENCE)
เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา คุณสมคิด อนุสุนชนัง โทรภายใน 7450 มือถือ 0846176314
เจ้าหน้าที่ภารกิจงานประชุม คุณรัตนา รัตนพงศ์ โทร.7453 มือถือ 0824356160
- ชุดประชุม Tele Conference - PROJECTOR 3200 Lumens - จอรับภาพโปรเจ็กเตอร์ 100 นิ้ว
- PC COMPUTER (Internet) - VISUAL - ชุดไมค์ประชุม 31 ตัว
- ไมโครโฟนไร้สาย 2 ตัว - DVD/VCD - E-File SoundRecord
- จอรับภาพโทรทัศน์ 50 นิ้ว 4 เครื่อง - ชุดเครื่องเสียง 1 ชุด (มิกซ์ / แอมป์ / ลำโพง 2 คู่)
- DVD Record บันทึกภาพและเสียง
         ห้องประชุมทองหลาง 2 ขนาด 25 ที่นั่ง (มีระบบ TELE CONFERENCE)
เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา คุณสมคิด อนุสุนชนัง โทรภายใน 7450 มือถือ 0846176314
เจ้าหน้าที่ภารกิจงานประชุม คุณรัตนา รัตนพงศ์ โทร.7453 มือถือ 0824356160
- ชุดประชุม Tele Conference (MCU4SITE) - PROJECTOR 2600 Lumens
- จอรับภาพ 100 นิ้ว - PC COMPUTER (Internet)
- VISUALIZER - ชุดเครื่องเสียงและไมโครโฟนประชุม
- ไมโครโฟนไร้สา - จอรับภาพโทรทัศน์ LCD 32 นิ้ว 1 เครื่อง (MONITOR CONFERENCE)
 
       ห้องประชุมทองหลาง 3 ขนาด 25 ที่นั่ง (ไม่มีระบบ TELE CONFERENCE)
เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา คุณสมคิด อนุสุนชนัง โทรภายใน 7450 มือถือ 0846176314
เจ้าหน้าที่ภารกิจงานประชุม คุณรัตนา รัตนพงศ์ โทร.7453 มือถือ 0824356160
- PROJECTOR 2600 Lumens - จอรับภาพ 100 นิ้ว  
- PC COMPUTER (Internet) - VISUALIZER  
- ชุดเครื่องเสียงไมค์ประชุม      
 
       หอประชุมปาริชาต ขนาดความจุไม่เกิน 800 ที่นั่ง (ไม่มี TELE CONFERENCE)
เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา คุณกรวิทย์ ดำศรี โทรภายใน 7452 มือถือ 0902309906
- PC COMPUTER (Internet) ) - PROJECTOR 6000 Lumens (3 ชุด) - จอรับภาพโปรเจ็กเตอร์ 3 จอใหญ่
- ไมค์สาย 14 ตัว/ไมค์ลอย 6 ตัว - VISUAL - ระบบกล้องวิดีทัศน์ 3 ตัว
- ระบบเสียง ชุดใหญ่ - DVD Record - DVD/VCD Player
     
หมายเหตุ  
- ต้องมีกำหนดการชัดเจนให้เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมโสตทัศนูปกรณ์ และประสานงานอย่างต่อเนื่อง  
- กรณีนอกเวลาทำการ ต้องจ่ายค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการแก่เจ้าหน้าที่  
- การใช้งานอุปกรณ์ และจำนวนผู้ควบคุม อยู่ในดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ โดยกำหนดตามรายละเอียดงาน  
 

 

หลักเกณฑ์ทั่วไป

1.เป็นโครงการ ต้องทำบันทึกข้อความ แนบรายละเอียดเพื่อขออนุญาตมาด้วยทุกครั้ง
2.เจ้าหน้าที่จะยืนยันการจองในเวลาทำการเท่านั้น
3.นอกเวลาทำการจะต้องทำบันทึกขออนุญาตมาก่อนถึงจะยืนยันการจองได้
4.ค่าปฏิบัติงานนอกทำการ ผู้ขอใช้ต้องรับผิดชอบ ยึดตามระเบียบการเงินของมหาวิทยาลัย
5.หน่วยงานภายนอก ต้องจ่ายค่าเช่าสถานที่และค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ โดยทำหนังสือขออนุญาต
และผ่านความเห็นชอบแล้วเท่านั้น

ค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุม / หอประชุม

ห้องประชุมทองหลาง 1 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาสำหรับเจ้าหน้าที่โสตฯ ชั่วโมงละ 55 บาท /1 คน
(ตามระเบียบการเงินมหาวิทยาลัยทักษิณ)
ห้องประชุมทองหลาง 2 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาสำหรับเจ้าหน้าที่โสตฯ ชั่วโมงละ 55 บาท /1 คน
(ตามระเบียบการเงินมหาวิทยาลัยทักษิณ)
ห้องประชุมทองหลาง 3 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาสำหรับเจ้าหน้าที่โสตฯ ชั่วโมงละ 55 บาท /1 คน
(ตามระเบียบการเงินมหาวิทยาลัยทักษิณ)
หอประชุมใหญ่  เหมาจ่าย (ค่าสถานที่,ไฟ,แอร์,โสตทัศนูปกรณ์) 19,000 บาท ต่อ 1 วัน  ,
ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาสำหรับเจ้าหน้าที่โสตฯ ชั่วโมงละ 55 บาท /1 คน (ตามระเบียบการเงินมหาวิทยาลัยทักษิณ)

หมายเหตุ ค่าปฏิบัติงานสำหรับแม่บ้าน ชั่วโมงละ 25 บาท / 1 คน
 
พัฒนาโดยฝ่ายพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์
มีปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ Call Center สงขลา 4555 พัทลุง 1555