หน้าแรก
 คู่มือผู้ใช้งาน
 
User:
Pass:
    
   

 
 
 
 
 
 
 
     ข่าวประชาสัมพันธ์
  แจ้งงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว ในวันที่ 5 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น.  
  ผู้จองประชุมทางไกล ต้องตรวจสอบระบบทางไกลของห้องที่จอง ต้องเป็นระบบทางไกลเดียวกัน ซึ่งระบบประชุมทางไกลอาคารบริหารและสำนักงานกลาง เป็นแบบ Codec Hardware จะไม่สามารถใช้ร่วมกับระบบใหม่แบบ e-Conference ด้วย Software ที่สำนักคอมฯ พัฒนาได้  
  ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการห้องประชุมอาคารบริหารฯ และอาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุง  
  ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่โสตประจำห้องประชุมก่อนทุกครั้ง ที่จะนำอุปกรณ์ใดๆ มาติดตั้งในห้องประชุม  
  ใช้ระบบประชุมทางไกล (TeleConference)โปรดระบุห้องปลายทางให้ชัดเจน เพื่อความรวดเร็วในการเชื่อมต่อสัญญาณ  
  แจ้งเปลี่ยนชื่อเรียกห้องประชุมภายในอาคารบริหารและสำนักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง  
  ผู้ใช้ห้องประชุมทุกท่าน  

ข้อมูลห้องประชุม

      ห้องประชุมดอกพะยอม ความจุ 20 ที่นั่ง (ไม่มีระบบ Conference)

เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ 1.นายธีรวุฒิ สุขผอม มือถือ080-1363632 2.นายนพดล ชูฟอง มือถือ082-8223679 โทรภายใน 7201
- ชุดไมค์ประชุม    - PROJECTOR 2,000 Lumens
- VISUAL - จอรับภาพโปรเจ็คเตอร์ 120 นิ้ว


 
 
      ห้องประชุมปาริฉัตร ความจุ 30 ที่นั้ง (มีระบบ TELE CONFERENCE)
เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ 1.นายธีรวุฒิ สุขผอม มือถือ080-1363632 2.นายนพดล ชูฟอง มือถือ082-8223679 โทรภายใน 7201
- ชุดประชุม Tele Conference -ไมค์ประชุม 30 ตัว
- ชุดเครื่องเสียง 1 ชุด - PROJECTOR 6,000 Lumens
- VISUAL - จอรับภาพโปรเจ็คเตอร์ 120 นิ้ว
 
 
      ห้องประชุมสัตตบงกช ความจุ 13 ที่นั้ง (มีระบบ TELE CONFERENCE)
เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ 1.นายธีรวุฒิ สุขผอม มือถือ080-1363632 2.นายนพดล ชูฟอง มือถือ082-8223679 โทรภายใน 7201
- ชุดประชุม Tele Conference - ไมค์ประชุม 13 ตัว  
- ชุดเครื่องเสียง 1 ชุด - PROJECTOR 3,500 Lumens  
- VISUAL - จอรับภาพโปรเจ็คเตอร์ 120 นิ้ว  
 
 
พัฒนาโดยฝ่ายพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์
มีปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ ราเชนทร์ ชูเสือหึง เบอร์โทรภายใน 4304