หน้าแรก
 คู่มือผู้ใช้งาน
 
User:
Pass:
    
   

 
 
 
 
 
 
 
     ข่าวประชาสัมพันธ์
  เพิ่มรายละเอียดเบอร์โทรติดต่อผู้แจ้งซ่อม  
  แจ้งการให้บริการระบบแจ้งซ่อมอาคารสถานที่ผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2555 เป็นต้นไป  

   ยังไม่ได้ซ่อม   กำลังซ่อม   ซ่อมเรียบร้อยแล้ว   

วันที่แจ้งซ่อม อาคารชั้นเลขที่ / ผู้แจ้ง / โทรภายใน งาน / สถานะ / คำชี้แจง
12 ม.ค. 2561 บุคลากร 4 ห้อง 337
นางสาวดุษณีย์ สุวรรณคง
โทร 0852129893   
งานอาคารสถานที่ 
11 ม.ค. 2561 อาคารศูนย์เครื่องมือกลาง ชั้น 2 ห้อง 233
นางสาวปิยนุช อินทร์ทองแก้ว
โทร 7250   
อื่นๆ  
3 ม.ค. 2561 หอบุคลากร 2 ชั้น 3 (แจ้งซ่อมครั้งที่ 2 หลังจากที่ดำเนินการแจ้งซ่อมไปแล้วและไม่ได้รับการแก้ไข)
นางสาววิชชาดา สิมลา
โทร 0895970405   
งานประปา/สุขาภิบาล 
งานอาคารสถานที่ 
24 ธ.ค. 2560 อาคารหอพักบุคลากร 3 ชั้น 4 ห้อง C401
นายปุญญพัฒน์ ไชยเมล์
โทร 08-9597-2929   
งานไฟฟ้า  รอสั่งของ.
งานอาคารสถานที่  ต้องจัดจ้างซ่อมหลังคาก่อน.
6 ธ.ค. 2560 อาคารศูนย์เครื่องมือกลาง ชั้น 3
นางสาวกัญญณัชช์ เลียดรักษ์
โทร 062-2402486   
งานไฟฟ้า  ต้องเดินปลั๊กใหม่
งานอาคารสถานที่ 
3 ธ.ค. 2556 อาคารปฏิบัติการบำบัดน้ำเสีย
นายเทอดกุล ขาวสังข์
โทร 7142   
งานอาคารสถานที่  เนื่องจากทางเข้ายากลำบาก ยังไม่ได้เข้าดำเนินการ
 
กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์
มีปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ ราเชนทร์ ชูเสือหึง เบอร์โทรภายใน 4301