. ITSM
        

 
User:
Pass:
    


 
 
 
 
 
 

ระบบบริหารจัดการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์

        สำนักคอมพิวเตอร์ ได้พัฒนาระบบบริหารจัดการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับผู้ใช้ในการติดต่อสอบถามแจ้งปัญหาหรือร้องขอบริการสำหรับสำนักคอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยทักษิณมากยิ่งขึ้น ซึ่งขั้นตอนการติดต่อศูนย์บริการฯ ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อได้ 2 วิธี คือ 1 ติดต่อผ่านทางระบบโทรศัพท์ภายในที่หมายเลข 4555 วิทยาเขตสงขลา และ 1555 วิทยาเขตพัทลุง และวิธีที่ 2 ติดต่อผ่านทางเว็บไซต์นี้

 
กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์
มีปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ ราเชนทร์ ชูเสือหึง เบอร์โทรภายใน 4304