หน้าแรก
 คู่มือผู้ใช้งาน
 
User:
Pass:
    
   

 
 
 
 
 
 
 
     ข่าวประชาสัมพันธ์
  เบอร์ เจ้าหน้าที่ ที่ให้บริการซ่อมบำรุง  (COM. สงขลา )
  internet ใช้งานไม่ได้ ตรวจสอบดังนี้  (Tel & Net สงขลา )
  ถ้าเกิดอาการอินเทอร์เน็ตเข้าไม่ได้ควรทำอย่างไร  (COM. สงขลา )
  เรื่องลงวินโดว์ใหม่  (COM. สงขลา )
  ขณะนี้สามารถใช้ระบบแจ้งซ่อมได้แล้ว  (COM. สงขลา )

* สามารถใช้ช่องทาง Call Center ในการแจ้งซ่อมได้ วิทยาเขตสงขลา โทร 4555 วิทยาเขตพัทลุง โทร 1555

   ยังไม่้มารับ   รับมาแล้ว (ยังไม่ได้ซ่อม)    ซ่อมเรียบร้อยแล้ว    ซ่อมไม่ได้

ผู้แจ้ง วันที่แจ้ง ประเภท อาการ สถานะ ผลการซ่อม  
น.ส.เพ็ญวดี กาวชู 4 ส.ค. 2560
09:41:47 น.
COM. สงขลา      
นางสรัญญา จารุวรรณโน 1 ส.ค. 2560
15:16:51 น.
Tel & Net สงขลา      
นางจิรนันท์ ไชยบุปผา 14 ก.ค. 2560
10:48:13 น.
COM. สงขลา      
นายทรงยศ อนันต์ธนพงศ์ 12 ก.ค. 2560
13:26:34 น.
COM. สงขลา      
นายอนุวัฒน์ พัฒนเชียร 30 มิย. 2560
10:34:19 น.
COM. สงขลา      
นางอัญชิษฐา ล่ำวัฒนพร 30 มิย. 2560
10:32:39 น.
COM. สงขลา      
น.ส.อารีรัตน์ เนาว์สุวรรณ 21 มิย. 2560
13:13:57 น.
COM. สงขลา      
น.ส.อัสมา นาคเสวี 27 เมย. 2560
10:09:06 น.
COM. สงขลา ติดตั้งปริ้นเตอร์     
นายถาวร จันทโชติ 21 เมย. 2560
12:19:29 น.
COM. พัทลุง แสกนไวรัส     
น.ส.วรรณา เหมทานนท์ 21 เมย. 2560
11:18:23 น.
COM. สงขลา      
นายพงษ์พันธ์ พิณโท 7 ธ.ค. 2559
10:02:57 น.
COM. พัทลุง      
นายพงษ์พันธ์ พิณโท 15 พ.ย. 2559
21:23:53 น.
COM. สงขลา      
น.ส.อารยา ดำเรือง 9 พ.ย. 2559
09:02:52 น.
COM. พัทลุง      
นายทรงยศ อนันต์ธนพงศ์ 3 พ.ย. 2559
09:22:53 น.
COM. สงขลา      
นายทรงยศ อนันต์ธนพงศ์ 3 พ.ย. 2559
09:21:36 น.
COM. สงขลา      
นายกฤษฎา คงหนู 1 พ.ย. 2559
09:40:17 น.
COM. พัทลุง      
นางสายใจ จุลสุรางค์ 13 ต.ค. 2559
14:06:39 น.
COM. สงขลา      
นางวันทนารมณ์ กรีโส 4 ต.ค. 2559
15:08:56 น.
COM. สงขลา      
น.ส.มณฑาทิพย์ หนูเกตุ 30 ส.ค. 2559
09:53:55 น.
COM. สงขลา      
นางอุทัยวรรณ จันทรโชติ 24 ส.ค. 2559
15:35:41 น.
COM. สงขลา      
น.ส.ธันยธรณ์ สุทธิพงศ์ 25 ก.ค. 2559
13:29:38 น.
COM. สงขลา      
น.ส.กิตติมา บุญเพ็ชร 29 มิย. 2559
15:00:28 น.
COM. สงขลา      
นางสรัญญา จารุวรรณโน 21 มิย. 2559
09:22:28 น.
COM. สงขลา      
น.ส.ชาลินี จันทรพิทักษ์ 15 มิย. 2559
15:23:40 น.
COM. พัทลุง      
น.ส.ละออ ศรีสุวรรณ 15 มิย. 2559
15:19:18 น.
COM. สงขลา      
น.ส.ศมน แสงสนุ 11 พ.ค. 2559
14:41:29 น.
COM. สงขลา      
น.ส.อารีรัตน์ เนาว์สุวรรณ 11 พ.ค. 2559
14:40:01 น.
Tel & Net สงขลา      
นางนุชนารถ ด้วงเอียด 11 พ.ค. 2559
14:39:02 น.
COM. สงขลา      
น.ส.ชนิดา แก้วมณี 11 พ.ค. 2559
10:16:39 น.
COM. สงขลา      
น.ส.มานิกา ทองฤกษ์ 2 พ.ค. 2559
13:03:37 น.
COM. สงขลา      
น.ส.ธันยธรณ์ สุทธิพงศ์ 14 มีค. 2559
15:57:58 น.
COM. สงขลา      
นางประทีป โชติการ 26 ก.พ. 2559
14:48:38 น.
COM. สงขลา      
น.ส.เพ็ญฉาย กุลโชติ 25 ก.พ. 2559
13:26:14 น.
COM. สงขลา      
นางสำราญ ชูจันทร์ 25 ก.พ. 2559
13:24:11 น.
COM. สงขลา      
นายไพบูลย์ ดวงจันทร์ 2 ก.พ. 2559
14:02:37 น.
COM. สงขลา      
นางพิชญ์สินี จันทรัตน์ 18 ม.ค. 2559
10:45:12 น.
COM. พัทลุง      
น.ส.ณัฐกฤตา ศรีใหม่ 15 ม.ค. 2559
14:21:02 น.
COM. พัทลุง      
นายสมศักดิ์ จันทสงค์ 8 ต.ค. 2558
09:18:00 น.
COM. สงขลา    
นางกัญฑิศา ทองเรือง 5 ต.ค. 2558
09:18:09 น.
COM. สงขลา    
น.ส.เสาวนีย์ แสงสีดำ 20 ก.ค. 2558
10:08:01 น.
COM. สงขลา ติดไวรัส     
น.ส.ทิพธรรยาภรณ์ ควนข้อง 29 มิย. 2558
09:41:14 น.
COM. สงขลา  - คอมพิวเตอร์แฮงก์บ่อย ๆ โดยหาสาเหตุไม่ได้
ติดไวรัส 
   
นางอรพิน ทิพย์เดช 18 พ.ค. 2558
13:42:25 น.
Tel & Net พัทลุง ไม่มีสัญาณเสียงเลย     
นายนันทพันธ์ นภัทรานันทน์ 11 พ.ค. 2558
11:22:48 น.
Tel & Net พัทลุง router ไม่ทำงาน เนื่องจาก power supply เสีย     
นายมารุต คงแก้ว 6 พ.ค. 2558
11:49:35 น.
Tel & Net พัทลุง อินเตอร์เน็ตห้องพักอาจารย์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ใช้ไม้ได้     
นายชาญณรงค์ คงทน 6 พ.ค. 2558
11:12:39 น.
Tel & Net พัทลุง ไฟไม่ติด (ทดลองเปลี่ยนสายอะแดปเตอร์ของเครื่องอื่นแล้ว ตัวเครื่องยังใช้ได้)     
น.ส.เบญจวรรณ ชูอินทร์ 29 เมย. 2558
10:01:04 น.
COM. พัทลุง printer ใช้งานไม่ได้ หอพักพะยอม 1 ,พะยอม 3 ,อินทนิล 5     
นายวชิราวุฒิ หัวเพชร 20 เมย. 2558
16:59:37 น.
COM. พัทลุง  -Virus
คอมพิวเตอร์ รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ 
   
น.ส.ศกลวรรณ ดำนุ้ย 7 เมย. 2558
08:47:11 น.
Tel & Net พัทลุง ติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตให้กับ สตง.     
นายวินัย เกษรสวัสดิ์ 26 มีค. 2558
10:41:52 น.
Tel & Net พัทลุง โทรเข้าไม่ได้     
นางสุมาลี จันทร์ผลึก 23 มีค. 2558
09:54:12 น.
Tel & Net พัทลุง ไม่มีสัญญารอินเตอร์เน็ตและสัญญาณโทรศัพท์เข้า     
นางพิชญา แก้วมณี 20 มีค. 2558
13:31:35 น.
COM. พัทลุง ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งปริ้นเตอร์ Brother MFC 2500 ไม่มี Driver ค่ะ     
นายมารุต คงแก้ว 5 มีค. 2558
09:40:11 น.
Tel & Net พัทลุง แจ้งขอจับกลุ่มหมายเลขโทรศัพท์ เบอร์ 4104 4105 4111 4114 4204 ห้องพัสดุ (1106) คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา     
น.ส.อุไรวรรณ เหตุทอง 5 มีค. 2558
08:54:04 น.
Tel & Net พัทลุง เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้     
นายวินัย เกษรสวัสดิ์ 3 มีค. 2558
10:45:24 น.
Tel & Net พัทลุง โทรศัพท์โทรเข้าไม่ติด โทรออกปกติ     
นางนิชมลกานต์ ขุนเพชร 10 ก.พ. 2558
10:52:49 น.
Tel & Net พัทลุง ติดตั้งสาย Lan เพิ่มเติมจำนวน 5 เมตร     
นายอุดมพร ดำเอียด 20 ม.ค. 2558
09:14:47 น.
Tel & Net พัทลุง ติดบ้างดับบ้าง     
นายอุดมพร ดำเอียด 20 ม.ค. 2558
09:13:54 น.
Tel & Net พัทลุง ไฟไม่เข้า     
น.ส.จิราพร คงแก้ว 19 ธ.ค. 2557
10:20:43 น.
Tel & Net พัทลุง โทรออกไม่ได้ มีเสียงสัญญาญดังเหมือนสายไม่ว่างตลอดเวลา ตอนมีสายเข้าไม่มีเสียงเรียก แต่คนที่โทรเข้ามาแจ้งว่าสายว่าง      
น.ส.จินตนา รัตนบุรี 18 ธ.ค. 2557
09:42:13 น.
Tel & Net พัทลุง รับสาย/โทรออกไม่ได้     
น.ส.ปิ่นปินัทธ์ ดำนุ้ย 18 ธ.ค. 2557
09:39:51 น.
Tel & Net พัทลุง โทรศัพท์ใช้ไม่ได้ขึ้นข้อความว่า Configuring CM List ตลอดเลย แต่อินเตอร์เน็ตของเครื่องคอมที่เชื่อมต่อกับโทรศัพท์ใช้ได้     
นายชาญณรงค์ คงทน 17 ธ.ค. 2557
10:39:24 น.
Tel & Net พัทลุง หน้าจอ ขึ้นคำว่า Configuring IP Via DACP อยู่ตลอดเวลา มีอาการตั้งแต่เมื่อวันจันทร์ ทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ (ทำการทดสอบถอดปลั้กไฟ ปลั้กสัญญาณแล้วก็ยังมีอาการเช่นเดิม)     
นายวินัย เกษรสวัสดิ์ 11 ธ.ค. 2557
10:26:55 น.
Tel & Net พัทลุง โทรออกไม่ได้ แต่โทรเข้าได้     
นายวินัย เกษรสวัสดิ์ 8 ธ.ค. 2557
11:15:58 น.
Tel & Net พัทลุง โทรออก-เข้าไม่ได้     
นายเสริมศักดิ์ รัตนอุบล 19 มิย. 2557
09:24:56 น.
Tel & Net พัทลุง ไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่าย และระบบโทรศัพท์ที่ อาคารพิกุลทองได้    เนื่องจากสายปลั๊กไฟฟ้ามีปัญหา เลยทำให้อุปกรณ์ไม่สามารถทำงานได้ (ได้ดำเนินการต่อให้สมารถใช้งานได้ก่อน รอเปลี่ยนสายปลั๊กไฟฟ้า) 
น.ส.ปิยนุช อินทร์ทองแก้ว 6 มิย. 2557
10:40:15 น.
Tel & Net พัทลุง เสียบต่อสายไฟไม่เข้า    เนื่องจาก adapter ip phone เสีย รุ่น 7912  
น.ส.อารยา ดำเรือง 29 พ.ค. 2557
15:40:10 น.
Tel & Net พัทลุง ไม่มีสัญญาณ    เนื่องจาก adapter และเครื่อง ip phone เสีย รุ่น 7912 

 
กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์
มีปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ ราเชนทร์ ชูเสือหึง เบอร์โทรภายใน 4301