TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   ข่าวประชาสัมพันธ์  กลับหน้าหลัก
ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ
การประเมินคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA
ประกาศคณะศิลปกรรมศาสตร์
แสดงความยินดีนิสิต
ประมวลภาพ
ขอแสดงความเสียใจกับศาสตราจารย์ วิโชค มุกดามณี
การประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 35 ในหัวข้อ “เมืองเล็ก เมืองใหญ่ หายใจเต็มปอด”
ประกาศ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลาปิดทำการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 7 - 31 พฤษภาคม 2563 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
ประกาศคณะศิลปกรรม ฉบับที่2
ประกาศคณะศิลปศาสตร์
แสดงความยินดี นางสาวรัชดา พานชมภู
ความร่วมมือกับASWARA
โครงการค่ายนักเรียนรักศิลป์-รักษ์สงขลา ครั้งที่ 1
โครงการแสดงผลงานด้านทักษะดนตรี
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็กพิเศษโดยใช้ดนตรีบำบัด ครั้งที่ 2
โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านวัฒนธรรมความเป็นไทยสู่สากล
ขอเชิญรับชม เทศกาลละครเวทีน้องเล็ก "รายวิชา ทักษะการแสดง1"
โครงการอาศรมศึกษานาฏศิลป์ไทย
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาทางการออกแบบ Brand Identity & Desing Trend for Startup 4.0
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณเปิดรับนิสิต ประจำปีการศึกษา 2561


หน้าที่ :