ภาระงานด้านที่ 4 ภาระงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
ชื่อโครงการ / กิจกรรม  
แหล่งทุนและงบประมาณ
  ทุนภายใน  งบประมาณสนับสนุน
       ไม่เกิน 200,000 บาท
       มากกว่า 200,000 บาท
  ทุนภายนอก หรือแหล่งทุนภายนอกร่วมกับแหล่งทุนภายใน   งบประมาณ 
      
  ความรับผิดชอบ             ประธาน กรรมการ กรรมการและเลขานุการ